A         A         A         A

018 אִיּוֹב - Job

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1:1 א איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים--וסר מרע

1:2 ב ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות

1:3 ג ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם

1:4 ד והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם

1:5 ה ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם--כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם  ככה יעשה איוב כל הימים  {פ}

 < 
1:6 ו ויהי היום--ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם

1:7 ז ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה

1:8 ח ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב  כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע

1:9 ט ויען השטן את יהוה ויאמר  החנם ירא איוב אלהים

1:10 י הלא את (אתה) שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו--מסביב  מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ

 < 
1:11 יא ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו--אם לא על פניך יברכך

1:12 יב ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך--רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה

1:13 יג ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

1:14 יד ומלאך בא אל איוב ויאמר  הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם

1:15 טו ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

 < 
1:16 טז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

1:17 יז עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

1:18 יח עד זה מדבר וזה בא ויאמר  בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

1:19 יט והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך

1:20 כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

 < 
1:21 כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

1:22 כב בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים  {פ}


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2:1 א ויהי היום--ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה

2:2 ב ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה

2:3 ג ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב--כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם

2:4 ד ויען השטן את יהוה ויאמר  עור בעד עור וכל אשר לאיש--יתן בעד נפשו

2:5 ה אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו--אם לא אל פניך יברכך

 < 
2:6 ו ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך  אך את נפשו שמר

2:7 ז ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד (ועד) קדקדו

2:8 ח ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר

2:9 ט ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת

2:10 י ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי--גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו  {פ}

 < 
2:11 יא וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו

2:12 יב וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה

2:13 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3:1 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:2 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:3 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:4 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:5 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

 < 
3:6 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:7 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:8 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:9 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:10 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

 < 
3:11 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:12 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:13 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:14 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:15 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

 < 
3:16 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:17 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:18 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:19 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:20 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

 < 
3:21 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:22 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:23 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:24 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

3:25 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד

 < 
3:26 יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר--כי ראו כי גדל הכאב מאד


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4:1 א                  ויען אליפז התימני ויאמר

4:2 ב  הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל

4:3 ג  הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק

4:4 ד  כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ

4:5 ה  כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל

 < 
4:6 ו  הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך

4:7 ז  זכר-נא--מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו

4:8 ח  כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו

4:9 ט  מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו

4:10 י  שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו

 < 
4:11 יא  ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו

4:12 יב  ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו

4:13 יג  בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים

4:14 יד  פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד

4:15 טו  ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

 < 
4:16 טז  יעמד ולא אכיר מראהו--    תמונה לנגד עיני דממה וקול    אשמע

4:17 יז  האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר

4:18 יח  הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה

4:19 יט  אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש

4:20 כ  מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו

 < 
4:21 כא  הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5:1 א  קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

5:2 ב  כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

5:3 ג  אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

5:4 ד  ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

5:5 ה  אשר קצירו רעב יאכל--ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

 < 
5:6 ו  כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

5:7 ז  כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

5:8 ח  אולם--אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

5:9 ט  עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

5:10 י  הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

 < 
5:11 יא  לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

5:12 יב  מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

5:13 יג  לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

5:14 יד  יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

5:15 טו  וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

 < 
5:16 טז  ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

5:17 יז  הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

5:18 יח  כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

5:19 יט  בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

5:20 כ  ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

 < 
5:21 כא  בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

5:22 כב  לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

5:23 כג  כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

5:24 כד  וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

5:25 כה  וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

 < 
5:26 כו  תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

5:27 כז  הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6:1 א                  ויען איוב ויאמר

6:2 ב  לו--שקול ישקל כעשי    והיתי (והותי) במאזנים ישאו-יחד

6:3 ג  כי-עתה--מחול ימים יכבד    על-כן דברי לעו

6:4 ד  כי חצי שדי עמדי--אשר חמתם שתה רוחי    בעותי אלוה יערכוני

6:5 ה  הינהק-פרא עלי-דשא    אם יגעה-שור על-בלילו

 < 
6:6 ו  היאכל תפל מבלי-מלח    אם-יש-טעם בריר חלמות

6:7 ז  מאנה לנגוע נפשי    המה כדוי לחמי

6:8 ח  מי-יתן תבוא שאלתי    ותקותי יתן אלוה

6:9 ט  ויאל אלוה וידכאני    יתר ידו ויבצעני

6:10 י  ותהי-עוד נחמתי--    ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי    אמרי קדוש

 < 
6:11 יא  מה-כחי כי-איחל    ומה-קצי כי-אאריך נפשי

6:12 יב  אם-כח אבנים כחי    אם-בשרי נחוש

6:13 יג  האם אין עזרתי בי    ותשיה נדחה ממני

6:14 יד  למס מרעהו חסד    ויראת שדי יעזוב

6:15 טו  אחי בגדו כמו-נחל    כאפיק נחלים יעברו

 < 
6:16 טז  הקדרים מני-קרח    עלימו יתעלם-שלג

6:17 יז  בעת יזרבו נצמתו    בחמו נדעכו ממקומם

6:18 יח  ילפתו ארחות דרכם    יעלו בתהו ויאבדו

6:19 יט  הביטו ארחות תמא    הליכת שבא קוו-למו

6:20 כ  בשו כי-בטח    באו עדיה ויחפרו

 < 
6:21 כא  כי-עתה הייתם לא    תראו חתת ותיראו

6:22 כב  הכי-אמרתי הבו לי    ומכחכם שחדו בעדי

6:23 כג  ומלטוני מיד-צר    ומיד עריצים תפדוני

6:24 כד  הורוני ואני אחריש    ומה-שגיתי הבינו לי

6:25 כה  מה-נמרצו אמרי-ישר    ומה-יוכיח הוכח מכם

 < 
6:26 כו  הלהוכח מלים תחשבו    ולרוח אמרי נואש

6:27 כז  אף-על-יתום תפילו    ותכרו על-ריעכם

6:28 כח  ועתה הואילו פנו-בי    ועל-פניכם אם-אכזב

6:29 כט  שובו-נא אל-תהי עולה    ושבי (ושבו) עוד צדקי-בה

6:30 ל  היש-בלשוני עולה    אם-חכי לא-יבין הוות

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7:1 א  הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ    וכימי שכיר ימיו

7:2 ב  כעבד ישאף-צל    וכשכיר יקוה פעלו

7:3 ג  כן הנחלתי לי ירחי-שוא    ולילות עמל מנו-לי

7:4 ד  אם-שכבתי--    ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים    עדי-נשף

7:5 ה  לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר    עורי רגע וימאס

 < 
7:6 ו  ימי קלו מני-ארג    ויכלו באפס תקוה

7:7 ז  זכר כי-רוח חיי    לא-תשוב עיני לראות טוב

7:8 ח  לא-תשורני עין ראי    עיניך בי ואינני

7:9 ט  כלה ענן וילך    כן יורד שאול לא יעלה

7:10 י  לא-ישוב עוד לביתו    ולא-יכירנו עוד מקמו

 < 
7:11 יא  גם-אני    לא אחשך-פי אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי

7:12 יב  הים-אני אם-תנין    כי-תשים עלי משמר

7:13 יג  כי-אמרתי תנחמני ערשי    ישא בשיחי משכבי

7:14 יד  וחתתני בחלמות    ומחזינות תבעתני

7:15 טו  ותבחר מחנק נפשי    מות מעצמותי

 < 
7:16 טז  מאסתי לא-לעלם אחיה    חדל ממני כי-הבל ימי

7:17 יז  מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך

7:18 יח  ותפקדנו לבקרים    לרגעים תבחננו

7:19 יט  כמה לא-תשעה ממני    לא-תרפני עד-בלעי רקי

7:20 כ  חטאתי מה אפעל לך--    נצר האדם למה שמתני למפגע לך    ואהיה עלי למשא

 < 
7:21 כא  ומה לא-תשא פשעי--    ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב    ושחרתני ואינני


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

8:1 א                  ויען בלדד השוחי ויאמר

8:2 ב  עד-אן תמלל-אלה    ורוח כביר אמרי-פיך

8:3 ג  האל יעות משפט    ואם-שדי יעות-צדק

8:4 ד  אם-בניך חטאו-לו    וישלחם ביד-פשעם

8:5 ה  אם-אתה תשחר אל-אל    ואל-שדי תתחנן

 < 
8:6 ו  אם-זך וישר אתה    כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך

8:7 ז  והיה ראשיתך מצער    ואחריתך ישגה מאד

8:8 ח  כי-שאל-נא לדר רישון    וכונן לחקר אבותם

8:9 ט  כי-תמול אנחנו ולא נדע    כי צל ימינו עלי-ארץ

8:10 י  הלא-הם יורוך יאמרו לך    ומלבם יוצאו מלים

 < 
8:11 יא  היגאה-גמא בלא בצה    ישגה-אחו בלי-מים

8:12 יב  עדנו באבו לא יקטף    ולפני כל-חציר ייבש

8:13 יג  כן--ארחות כל-שכחי אל    ותקות חנף תאבד

8:14 יד  אשר-יקוט כסלו    ובית עכביש מבטחו

8:15 טו  ישען על-ביתו ולא יעמד    יחזיק בו ולא יקום

 < 
8:16 טז  רטב הוא לפני-שמש    ועל גנתו ינקתו תצא

8:17 יז  על-גל שרשיו יסבכו    בית אבנים יחזה

8:18 יח  אם-יבלענו ממקמו    וכחש בו לא ראיתיך

8:19 יט  הן-הוא משוש דרכו    ומעפר אחר יצמחו

8:20 כ  הן-אל לא ימאס-תם    ולא-יחזיק ביד-מרעים

 < 
8:21 כא  עד-ימלה שחוק פיך    ושפתיך תרועה

8:22 כב  שנאיך ילבשו-בשת    ואהל רשעים איננו


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 9  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

9:1 א                  ויען איוב ויאמר

9:2 ב  אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל

9:3 ג  אם-יחפץ לריב עמו--    לא-יעננו אחת מני-אלף

9:4 ד  חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם

9:5 ה  המעתיק הרים ולא ידעו--    אשר הפכם באפו

 < 
9:6 ו  המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון

9:7 ז  האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם

9:8 ח  נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים

9:9 ט  עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן

9:10 י  עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר

 < 
9:11 יא  הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו

9:12 יב  הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה

9:13 יג  אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב

9:14 יד  אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו

9:15 טו  אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן

 < 
9:16 טז  אם-קראתי ויענני--    לא-אאמין כי-יאזין קולי

9:17 יז  אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם

9:18 יח  לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים

9:19 יט  אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני

9:20 כ  אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני

 < 
9:21 כא  תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי

9:22 כב  אחת היא    על-כן אמרתי--תם ורשע הוא מכלה

9:23 כג  אם-שוט ימית פתאם--    למסת נקים ילעג

9:24 כד  ארץ נתנה ביד-רשע--    פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא    מי-הוא

9:25 כה  וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה

 < 
9:26 כו  חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל

9:27 כז  אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה

9:28 כח  יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני

9:29 כט  אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע

9:30 ל  אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי

 < 
9:31 לא  אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי

9:32 לב  כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט

9:33 לג  לא יש-בינינו מוכיח--    ישת ידו על-שנינו

9:34 לד  יסר מעלי שבטו    ואמתו אל-תבעתני

9:35 לה  אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 10  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10:1 א  נקטה נפשי בחיי    אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

10:2 ב  אמר אל-אלוה אל-תרשיעני    הודיעני על מה-תריבני

10:3 ג  הטוב לך כי תעשק--כי-תמאס יגיע כפיך    ועל-עצת רשעים הופעת

10:4 ד  העיני בשר לך    אם-כראות אנוש תראה

10:5 ה  הכימי אנוש ימיך    אם-שנותיך כימי גבר

 < 
10:6 ו  כי-תבקש לעוני    ולחטאתי תדרוש

10:7 ז  על-דעתך כי-לא ארשע    ואין מידך מציל

10:8 ח  ידיך עצבוני ויעשוני    יחד סביב ותבלעני

10:9 ט  זכר-נא כי-כחמר עשיתני    ואל-עפר תשיבני

10:10 י  הלא כחלב תתיכני    וכגבנה תקפיאני

 < 
10:11 יא  עור ובשר תלבישני    ובעצמות וגידים תשככני

10:12 יב  חיים וחסד עשית עמדי    ופקדתך שמרה רוחי

10:13 יג  ואלה צפנת בלבבך    ידעתי כי-זאת עמך

10:14 יד  אם-חטאתי ושמרתני    ומעוני לא תנקני

10:15 טו  אם רשעתי אללי לי--    וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון    וראה עניי

 < 
10:16 טז  ויגאה כשחל תצודני    ותשב תתפלא-בי

10:17 יז  תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי    חליפות וצבא עמי

10:18 יח  ולמה מרחם הצאתני    אגוע ועין לא-תראני

10:19 יט  כאשר לא-הייתי אהיה    מבטן לקבר אובל

10:20 כ  הלא-מעט ימי יחדל (וחדל)    ישית (ושית) ממני ואבליגה מעט

 < 
10:21 כא  בטרם אלך ולא אשוב--    אל-ארץ חשך וצלמות

10:22 כב  ארץ עפתה כמו אפל--צלמות ולא סדרים    ותפע כמו-אפל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 11  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11:1 א                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

11:2 ב  הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק

11:3 ג  בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם

11:4 ד  ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך

11:5 ה  ואולם--מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך

 < 
11:6 ו  ויגד-לך תעלמות חכמה--    כי-כפלים לתושיה ודע--    כי-ישה לך אלוה מעונך

11:7 ז  החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא

11:8 ח  גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע

11:9 ט  ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים

11:10 י  אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו

 < 
11:11 יא  כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן

11:12 יב  ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד

11:13 יג  אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך

11:14 יד  אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה

11:15 טו  כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא

 < 
11:16 טז  כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר

11:17 יז  ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה

11:18 יח  ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב

11:19 יט  ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים

11:20 כ  ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 12  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12:1 א                  ויען איוב ויאמר

12:2 ב  אמנם כי אתם-עם    ועמכם תמות חכמה

12:3 ג  גם-לי לבב כמוכם--לא-נפל אנכי מכם    ואת-מי-אין כמו-אלה

12:4 ד  שחק לרעהו אהיה--קרא לאלוה ויענהו    שחוק צדיק תמים

12:5 ה  לפיד בוז לעשתות שאנן--    נכון למועדי רגל

 < 
12:6 ו  ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל--    לאשר הביא אלוה בידו

12:7 ז  ואולם--שאל-נא בהמות ותרך    ועוף השמים ויגד-לך

12:8 ח  או שיח לארץ ותרך    ויספרו לך דגי הים

12:9 ט  מי לא-ידע בכל-אלה    כי יד-יהוה עשתה זאת

12:10 י  אשר בידו נפש כל-חי    ורוח כל-בשר-איש

 < 
12:11 יא  הלא-אזן מלין תבחן    וחך אכל יטעם-לו

12:12 יב  בישישים חכמה    וארך ימים תבונה

12:13 יג  עמו חכמה וגבורה    לו עצה ותבונה

12:14 יד  הן יהרוס ולא יבנה    יסגר על-איש ולא יפתח

12:15 טו  הן יעצר במים ויבשו    וישלחם ויהפכו ארץ

 < 
12:16 טז  עמו עז ותושיה    לו שגג ומשגה

12:17 יז  מוליך יועצים שולל    ושפטים יהולל

12:18 יח  מוסר מלכים פתח    ויאסר אזור במתניהם

12:19 יט  מוליך כהנים שולל    ואתנים יסלף

12:20 כ  מסיר שפה לנאמנים    וטעם זקנים יקח

 < 
12:21 כא  שופך בוז על-נדיבים    ומזיח אפיקים רפה

12:22 כב  מגלה עמקות מני-חשך    ויצא לאור צלמות

12:23 כג  משגיא לגוים ויאבדם    שטח לגוים וינחם

12:24 כד  מסיר--לב ראשי עם-הארץ    ויתעם בתהו לא-דרך

12:25 כה  ימששו-חשך ולא-אור    ויתעם כשכור

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 13  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13:1 א  הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה

13:2 ב  כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם

13:3 ג  אולם--אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ

13:4 ד  ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם

13:5 ה  מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה

 < 
13:6 ו  שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו

13:7 ז  הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה

13:8 ח  הפניו תשאון    אם-לאל תריבון

13:9 ט  הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו

13:10 י  הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר פנים תשאון

 < 
13:11 יא  הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם

13:12 יב  זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם

13:13 יג  החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה

13:14 יד  על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי

13:15 טו  הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח

 < 
13:16 טז  גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא

13:17 יז  שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם

13:18 יח  הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק

13:19 יט  מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע

13:20 כ  אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר

 < 
13:21 כא  כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני

13:22 כב  וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני

13:23 כג  כמה לי עונות וחטאות--    פשעי וחטאתי הדיעני

13:24 כד  למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך

13:25 כה  העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף

 < 
13:26 כו  כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי

13:27 כז  ותשם בסד רגלי--    ותשמור כל-ארחתי על-שרשי רגלי    תתחקה

13:28 כח  והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 14  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14:1 א  אדם ילוד אשה--    קצר ימים ושבע-רגז

14:2 ב  כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

14:3 ג  אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

14:4 ד  מי-יתן טהור מטמא--    לא אחד

14:5 ה  אם חרוצים ימיו--מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

 < 
14:6 ו  שעה מעליו ויחדל--    עד-ירצה כשכיר יומו

14:7 ז  כי יש לעץ    תקוה אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

14:8 ח  אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

14:9 ט  מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

14:10 י  וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

 < 
14:11 יא  אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

14:12 יב  ואיש שכב    ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

14:13 יג  מי יתן בשאול תצפנני--    תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק    ותזכרני

14:14 יד  אם-ימות גבר    היחיה כל-ימי צבאי איחל--    עד-בוא חליפתי

14:15 טו  תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

 < 
14:16 טז  כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

14:17 יז  חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

14:18 יח  ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

14:19 יט  אבנים שחקו מים--    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש    האבדת

14:20 כ  תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

 < 
14:21 כא  יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

14:22 כב  אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 15  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15:1 א                  ויען אליפז התימני ויאמר

15:2 ב  החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו

15:3 ג  הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם

15:4 ד  אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל

15:5 ה  כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים

 < 
15:6 ו  ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך

15:7 ז  הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת

15:8 ח  הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה

15:9 ט  מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא

15:10 י  גם-שב גם-ישיש בנו--    כביר מאביך ימים

 < 
15:11 יא  המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך

15:12 יב  מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך

15:13 יג  כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין

15:14 יד  מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה

15:15 טו  הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו

 < 
15:16 טז  אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה

15:17 יז  אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה

15:18 יח  אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם

15:19 יט  להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם

15:20 כ  כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ

 < 
15:21 כא  קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו

15:22 כב  לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

15:23 כג  נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך

15:24 כד  יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור

15:25 כה  כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר

 < 
15:26 כו  ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו

15:27 כז  כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל

15:28 כח  וישכון ערים נכחדות--בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים

15:29 כט  לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם

15:30 ל  לא-יסור מני-חשך--ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו

 < 
15:31 לא  אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו

15:32 לב  בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה

15:33 לג  יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו

15:34 לד  כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד

15:35 לה  הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 16  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16:1 א                  ויען איוב ויאמר

16:2 ב  שמעתי כאלה רבות    מנחמי עמל כלכם

16:3 ג  הקץ לדברי-רוח    או מה-ימריצך כי תענה

16:4 ד  גם אנכי--    ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי--    אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם    במו ראשי

16:5 ה  אאמצכם במו-פי    וניד שפתי יחשך

 < 
16:6 ו  אם-אדברה לא-יחשך כאבי    ואחדלה מה-מני יהלך

16:7 ז  אך-עתה הלאני    השמות כל-עדתי

16:8 ח  ותקמטני לעד היה    ויקם בי כחשי בפני יענה

16:9 ט  אפו טרף וישטמני--חרק עלי בשניו    צרי ילטש עיניו לי

16:10 י  פערו עלי בפיהם--בחרפה הכו לחיי    יחד עלי יתמלאון

 < 
16:11 יא  יסגירני אל אל עויל    ועל-ידי רשעים ירטני

16:12 יב  שלו הייתי ויפרפרני--    ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו    למטרה

16:13 יג  יסבו עלי רביו--    יפלח כליותי ולא יחמל ישפך לארץ    מררתי

16:14 יד  יפרצני פרץ על-פני-פרץ    ירץ עלי כגבור

16:15 טו  שק תפרתי עלי גלדי    ועללתי בעפר קרני

 < 
16:16 טז  פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי    ועל עפעפי צלמות

16:17 יז  על לא-חמס בכפי    ותפלתי זכה

16:18 יח  ארץ אל-תכסי דמי    ואל-יהי מקום לזעקתי

16:19 יט  גם-עתה הנה-בשמים עדי    ושהדי במרמים

16:20 כ  מליצי רעי    אל-אלוה דלפה עיני

 < 
16:21 כא  ויוכח לגבר עם-אלוה    ובן-אדם לרעהו

16:22 כב  כי-שנות מספר יאתיו    וארח לא-אשוב אהלך


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 17  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17:1 א  רוחי חבלה ימי נזעכו    קברים לי

17:2 ב  אם-לא התלים עמדי    ובהמרותם תלן עיני

17:3 ג  שימה-נא ערבני עמך    מי הוא לידי יתקע

17:4 ד  כי-לבם צפנת משכל    על-כן לא תרמם

17:5 ה  לחלק יגיד רעים    ועיני בניו תכלנה

 < 
17:6 ו  והציגני למשל עמים    ותפת לפנים אהיה

17:7 ז  ותכה מכעש עיני    ויצרי כצל כלם

17:8 ח  ישמו ישרים על-זאת    ונקי על-חנף יתערר

17:9 ט  ויאחז צדיק דרכו    וטהר-ידים יסיף אמץ

17:10 י  ואולם--כלם תשבו ובאו נא    ולא-אמצא בכם חכם

 < 
17:11 יא  ימי עברו זמתי נתקו--    מורשי לבבי

17:12 יב  לילה ליום ישימו    אור קרוב מפני-חשך

17:13 יג  אם-אקוה שאול ביתי    בחשך רפדתי יצועי

17:14 יד  לשחת קראתי אבי אתה    אמי ואחתי לרמה

17:15 טו  ואיה אפו תקותי    ותקותי מי ישורנה

 < 
17:16 טז  בדי שאל תרדנה    אם-יחד על-עפר נחת


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 18  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

18:1 א                  ויען בלדד השחי ויאמר

18:2 ב  עד-אנה תשימון קנצי למלין    תבינו ואחר נדבר

18:3 ג  מדוע נחשבנו כבהמה    נטמינו בעיניכם

18:4 ד  טרף נפשו באפו    הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו

18:5 ה  גם אור רשעים ידעך    ולא-יגה שביב אשו

 < 
18:6 ו  אור חשך באהלו    ונרו עליו ידעך

18:7 ז  יצרו צעדי אונו    ותשליכהו עצתו

18:8 ח  כי-שלח ברשת ברגליו    ועל-שבכה יתהלך

18:9 ט  יאחז בעקב פח    יחזק עליו צמים

18:10 י  טמון בארץ חבלו    ומלכדתו עלי נתיב

 < 
18:11 יא  סביב בעתהו בלהות    והפיצהו לרגליו

18:12 יב  יהי-רעב אנו    ואיד נכון לצלעו

18:13 יג  יאכל בדי עורו    יאכל בדיו בכור מות

18:14 יד  ינתק מאהלו מבטחו    ותצעדהו למלך בלהות

18:15 טו  תשכון באהלו מבלי-לו    יזרה על-נוהו גפרית

 < 
18:16 טז  מתחת שרשיו יבשו    וממעל ימל קצירו

18:17 יז  זכרו-אבד מני-ארץ    ולא-שם לו על-פני-חוץ

18:18 יח  יהדפהו מאור אל-חשך    ומתבל ינדהו

18:19 יט  לא נין לו ולא-נכד בעמו    ואין שריד במגוריו

18:20 כ  על-יומו נשמו אחרנים    וקדמנים אחזו שער

 < 
18:21 כא  אך-אלה משכנות עול    וזה מקום לא-ידע-אל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 19  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

19:1 א                  ויען איוב ויאמר

19:2 ב  עד-אנה תוגיון נפשי    ותדכאונני במלים

19:3 ג  זה עשר פעמים תכלימוני    לא-תבשו תהכרו-לי

19:4 ד  ואף-אמנם שגיתי    אתי תלין משוגתי

19:5 ה  אם-אמנם עלי תגדילו    ותוכיחו עלי חרפתי

 < 
19:6 ו  דעו-אפו כי-אלוה עותני    ומצודו עלי הקיף

19:7 ז  הן אצעק חמס ולא אענה    אשוע ואין משפט

19:8 ח  ארחי גדר ולא אעבור    ועל נתיבותי חשך ישים

19:9 ט  כבודי מעלי הפשיט    ויסר עטרת ראשי

19:10 י  יתצני סביב ואלך    ויסע כעץ תקותי

 < 
19:11 יא  ויחר עלי אפו    ויחשבני לו כצריו

19:12 יב  יחד יבאו גדודיו--ויסלו עלי דרכם    ויחנו סביב לאהלי

19:13 יג  אחי מעלי הרחיק    וידעי אך-זרו ממני

19:14 יד  חדלו קרובי    ומידעי שכחוני

19:15 טו  גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני    נכרי הייתי בעיניהם

 < 
19:16 טז  לעבדי קראתי ולא יענה    במו-פי אתחנן-לו

19:17 יז  רוחי זרה לאשתי    וחנתי לבני בטני

19:18 יח  גם-עוילים מאסו בי    אקומה וידברו-בי

19:19 יט  תעבוני כל-מתי סודי    וזה-אהבתי נהפכו-בי

19:20 כ  בעורי ובבשרי דבקה עצמי    ואתמלטה בעור שני

 < 
19:21 כא  חנני חנני אתם רעי    כי יד-אלוה נגעה בי

19:22 כב  למה תרדפני כמו-אל    ומבשרי לא תשבעו

19:23 כג  מי-יתן אפו ויכתבון מלי    מי-יתן בספר ויחקו

19:24 כד  בעט-ברזל ועפרת--    לעד בצור יחצבון

19:25 כה  ואני ידעתי גאלי חי    ואחרון על-עפר יקום

 < 
19:26 כו  ואחר עורי נקפו-זאת    ומבשרי אחזה אלוה

19:27 כז  אשר אני אחזה-לי--ועיני ראו ולא-זר    כלו כליתי בחקי

19:28 כח  כי תאמרו מה-נרדף-לו    ושרש דבר נמצא-בי

19:29 כט  גורו לכם מפני-חרב--כי-חמה עונות חרב    למען תדעון שדין (שדון)


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 20  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

20:1 א                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

20:2 ב  לכן שעפי ישיבוני    ובעבור חושי בי

20:3 ג  מוסר כלמתי אשמע    ורוח מבינתי יענני

20:4 ד  הזאת ידעת מני-עד    מני שים אדם עלי-ארץ

20:5 ה  כי רננת רשעים מקרוב    ושמחת חנף עדי-רגע

 < 
20:6 ו  אם-יעלה לשמים שיאו    וראשו לעב יגיע

20:7 ז  כגללו לנצח יאבד    ראיו יאמרו איו

20:8 ח  כחלום יעוף ולא ימצאהו    וידד כחזיון לילה

20:9 ט  עין שזפתו ולא תוסיף    ולא-עוד תשורנו מקומו

20:10 י  בניו ירצו דלים    וידיו תשבנה אונו

 < 
20:11 יא  עצמותיו מלאו עלומו    ועמו על-עפר תשכב

20:12 יב  אם-תמתיק בפיו רעה--    יכחידנה תחת לשנו

20:13 יג  יחמל עליה ולא יעזבנה    וימנענה בתוך חכו

20:14 יד  לחמו במעיו נהפך    מרורת פתנים בקרבו

20:15 טו  חיל בלע ויקאנו    מבטנו ירשנו אל

 < 
20:16 טז  ראש-פתנים יינק    תהרגהו לשון אפעה

20:17 יז  אל-ירא בפלגות--    נהרי נחלי דבש וחמאה

20:18 יח  משיב יגע ולא יבלע    כחיל תמורתו ולא יעלס

20:19 יט  כי-רצץ עזב דלים    בית גזל ולא יבנהו

20:20 כ  כי לא-ידע שלו בבטנו    בחמודו לא ימלט

 < 
20:21 כא  אין-שריד לאכלו    על-כן לא-יחיל טובו

20:22 כב  במלאות שפקו יצר לו    כל-יד עמל תבאנו

20:23 כג  יהי למלא בטנו--ישלח-בו חרון אפו    וימטר עלימו בלחומו

20:24 כד  יברח מנשק ברזל    תחלפהו קשת נחושה

20:25 כה  שלף ויצא מגוה    וברק ממררתו יהלך עליו אמים

 < 
20:26 כו  כל-חשך    טמון לצפוניו תאכלהו אש לא-נפח    ירע שריד באהלו

20:27 כז  יגלו שמים עונו    וארץ מתקוממה לו

20:28 כח  יגל יבול ביתו    נגרות ביום אפו

20:29 כט  זה חלק-אדם רשע--מאלהים    ונחלת אמרו מאל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 21  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

21:1 א                  ויען איוב ויאמר

21:2 ב  שמעו שמוע מלתי    ותהי-זאת תנחומתיכם

21:3 ג  שאוני ואנכי אדבר    ואחר דברי תלעיג

21:4 ד  האנכי לאדם שיחי    ואם-מדוע לא-תקצר רוחי

21:5 ה  פנו-אלי והשמו    ושימו יד על-פה

 < 
21:6 ו  ואם-זכרתי ונבהלתי    ואחז בשרי פלצות

21:7 ז  מדוע רשעים יחיו    עתקו גם-גברו חיל

21:8 ח  זרעם נכון לפניהם עמם    וצאצאיהם לעיניהם

21:9 ט  בתיהם שלום מפחד    ולא שבט אלוה עליהם

21:10 י  שורו עבר ולא יגעל    תפלט פרתו ולא תשכל

 < 
21:11 יא  ישלחו כצאן עויליהם    וילדיהם ירקדון

21:12 יב  ישאו כתף וכנור    וישמחו לקול עוגב

21:13 יג  יבלו (יכלו) בטוב ימיהם    וברגע שאול יחתו

21:14 יד  ויאמרו לאל סור ממנו    ודעת דרכיך לא חפצנו

21:15 טו  מה-שדי כי-נעבדנו    ומה-נועיל כי נפגע-בו

 < 
21:16 טז  הן לא בידם טובם    עצת רשעים רחקה מני

21:17 יז  כמה נר-רשעים ידעך--    ויבא עלימו אידם חבלים    יחלק באפו

21:18 יח  יהיו כתבן לפני-רוח    וכמץ גנבתו סופה

21:19 יט  אלוה יצפן-לבניו אונו    ישלם אליו וידע

21:20 כ  יראו עינו כידו    ומחמת שדי ישתה

 < 
21:21 כא  כי מה-חפצו בביתו אחריו    ומספר חדשיו חצצו

21:22 כב  הלאל ילמד-דעת    והוא רמים ישפוט

21:23 כג  זה--ימות בעצם תמו    כלו שלאנן ושליו

21:24 כד  עטיניו מלאו חלב    ומח עצמותיו ישקה

21:25 כה  וזה--ימות בנפש מרה    ולא-אכל בטובה

 < 
21:26 כו  יחד על-עפר ישכבו    ורמה תכסה עליהם

21:27 כז  הן ידעתי מחשבותיכם    ומזמות עלי תחמסו

21:28 כח  כי תאמרו איה בית-נדיב    ואיה אהל משכנות רשעים

21:29 כט  הלא שאלתם עוברי דרך    ואתתם לא תנכרו

21:30 ל  כי ליום איד יחשך רע    ליום עברות יובלו

 < 
21:31 לא  מי-יגיד על-פניו דרכו    והוא-עשה מי ישלם-לו

21:32 לב  והוא לקברות יובל    ועל-גדיש ישקוד

21:33 לג  מתקו-לו רגבי-נחל    ואחריו כל-אדם ימשוך ולפניו אין מספר

21:34 לד  ואיך תנחמוני הבל    ותשובתיכם נשאר-מעל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 22  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22:1 א                  ויען אליפז התמני ויאמר

22:2 ב  הלאל יסכן-גבר--    כי-יסכן עלימו משכיל

22:3 ג  החפץ לשדי כי תצדק    ואם-בצע כי-תתם דרכיך

22:4 ד  המיראתך יכיחך    יבוא עמך במשפט

22:5 ה  הלא רעתך רבה    ואין-קץ לעונתיך

 < 
22:6 ו  כי-תחבל אחיך חנם    ובגדי ערומים תפשיט

22:7 ז  לא-מים עיף תשקה    ומרעב תמנע-לחם

22:8 ח  ואיש זרוע לו הארץ    ונשוא פנים ישב בה

22:9 ט  אלמנות שלחת ריקם    וזרעות יתמים ידכא

22:10 י  על-כן סביבותיך פחים    ויבהלך פחד פתאם

 < 
22:11 יא  או-חשך לא-תראה    ושפעת-מים תכסך

22:12 יב  הלא-אלוה גבה שמים    וראה ראש כוכבים כי-רמו

22:13 יג  ואמרת מה-ידע אל    הבעד ערפל ישפוט

22:14 יד  עבים סתר-לו ולא יראה    וחוג שמים יתהלך

22:15 טו  הארח עולם תשמור--    אשר דרכו מתי-און

 < 
22:16 טז  אשר-קמטו ולא-עת    נהר יוצק יסודם

22:17 יז  האמרים לאל סור ממנו    ומה-יפעל שדי למו

22:18 יח  והוא מלא בתיהם טוב    ועצת רשעים רחקה מני

22:19 יט  יראו צדיקים וישמחו    ונקי ילעג-למו

22:20 כ  אם-לא נכחד קימנו    ויתרם אכלה אש

 < 
22:21 כא  הסכן-נא עמו ושלם    בהם תבואתך טובה

22:22 כב  קח-נא מפיו תורה    ושים אמריו בלבבך

22:23 כג  אם-תשוב עד-שדי תבנה    תרחיק עולה מאהלך

22:24 כד  ושית-על-עפר בצר    ובצור נחלים אופיר

22:25 כה  והיה שדי בצריך    וכסף תועפות לך

 < 
22:26 כו  כי-אז על-שדי תתענג    ותשא אל-אלוה פניך

22:27 כז  תעתיר אליו וישמעך    ונדריך תשלם

22:28 כח  ותגזר-אמר ויקם לך    ועל-דרכיך נגה אור

22:29 כט  כי-השפילו ותאמר גוה    ושח עינים יושע

22:30 ל  ימלט אי-נקי    ונמלט בבר כפיך

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 23  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23:1 א                  ויען איוב ויאמר

23:2 ב  גם-היום מרי שחי    ידי כבדה על-אנחתי

23:3 ג  מי-יתן ידעתי ואמצאהו    אבוא עד-תכונתו

23:4 ד  אערכה לפניו משפט    ופי אמלא תוכחות

23:5 ה  אדעה מלים יענני    ואבינה מה-יאמר לי

 < 
23:6 ו  הברב-כח יריב עמדי    לא אך-הוא ישם בי

23:7 ז  שם--ישר נוכח עמו    ואפלטה לנצח משפטי

23:8 ח  הן קדם אהלך ואיננו    ואחור ולא-אבין לו

23:9 ט  שמאול בעשתו ולא-אחז    יעטף ימין ולא אראה

23:10 י  כי-ידע דרך עמדי    בחנני כזהב אצא

 < 
23:11 יא  באשרו אחזה רגלי    דרכו שמרתי ולא-אט

23:12 יב  מצות שפתיו ולא אמיש    מחקי צפנתי אמרי-פיו

23:13 יג  והוא באחד ומי ישיבנו    ונפשו אותה ויעש

23:14 יד  כי ישלים חקי    וכהנה רבות עמו

23:15 טו  על-כן מפניו אבהל    אתבונן ואפחד ממנו

 < 
23:16 טז  ואל הרך לבי    ושדי הבהילני

23:17 יז  כי-לא נצמתי מפני-חשך    ומפני כסה-אפל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 24  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

24:1 א  מדוע--משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו

24:2 ב  גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו

24:3 ג  חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה

24:4 ד  יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ

24:5 ה  הן פראים במדבר--    יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם    לנערים

 < 
24:6 ו  בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו

24:7 ז  ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה

24:8 ח  מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור

24:9 ט  יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו

24:10 י  ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר

 < 
24:11 יא  בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו

24:12 יב  מעיר מתים ינאקו--    ונפש-חללים תשוע ואלוה    לא-ישים תפלה

24:13 יג  המה היו--במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

24:14 יד  לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב

24:15 טו  ועין נאף שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין וסתר פנים    ישים

 < 
24:16 טז  חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

24:17 יז  כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות

24:18 יח  קל-הוא על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה    דרך כרמים

24:19 יט  ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו

24:20 כ  ישכחהו רחם מתקו רמה--    עוד לא-יזכר ותשבר כעץ    עולה

 < 
24:21 כא  רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב

24:22 כב  ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין

24:23 כג  יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם

24:24 כד  רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת    ימלו

24:25 כה  ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 25  <  1 2 3 4 5 6

25:1 א                  ויען בלדד השחי ויאמר

25:2 ב  המשל ופחד עמו    עשה שלום במרומיו

25:3 ג  היש מספר לגדודיו    ועל-מי לא-יקום אורהו

25:4 ד  ומה-יצדק אנוש עם-אל    ומה-יזכה ילוד אשה

25:5 ה  הן עד-ירח ולא יאהיל    וכוכבים לא-זכו בעיניו

 < 
25:6 ו  אף כי-אנוש רמה    ובן-אדם תולעה


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 26  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26:1 א                  ויען איוב ויאמר

26:2 ב  מה-עזרת ללא-כח    הושעת זרוע לא-עז

26:3 ג  מה-יעצת ללא חכמה    ותשיה לרב הודעת

26:4 ד  את-מי הגדת מלין    ונשמת-מי יצאה ממך

26:5 ה  הרפאים יחוללו--    מתחת מים ושכניהם

 < 
26:6 ו  ערום שאול נגדו    ואין כסות לאבדון

26:7 ז  נטה צפון על-תהו    תלה ארץ על-בלימה

26:8 ח  צרר-מים בעביו    ולא-נבקע ענן תחתם

26:9 ט  מאחז פני-כסה    פרשז עליו עננו

26:10 י  חק-חג על-פני-מים--    עד-תכלית אור עם-חשך

 < 
26:11 יא  עמודי שמים ירופפו    ויתמהו מגערתו

26:12 יב  בכחו רגע הים    ובתובנתו (ובתבונתו) מחץ רהב

26:13 יג  ברוחו שמים שפרה    חללה ידו נחש ברח

26:14 יד  הן-אלה קצות דרכו--    ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו    מי יתבונן


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 27  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

27:1 א                  ויסף איוב שאת משלו ויאמר

27:2 ב  חי-אל הסיר משפטי    ושדי המר נפשי

27:3 ג  כי-כל-עוד נשמתי בי    ורוח אלוה באפי

27:4 ד  אם-תדברנה שפתי עולה    ולשוני אם-יהגה רמיה

27:5 ה  חלילה לי    אם-אצדיק אתכם עד-אגוע--    לא-אסיר תמתי ממני

 < 
27:6 ו  בצדקתי החזקתי ולא ארפה    לא-יחרף לבבי מימי

27:7 ז  יהי כרשע איבי    ומתקוממי כעול

27:8 ח  כי מה-תקות חנף כי יבצע    כי ישל אלוה נפשו

27:9 ט  הצעקתו ישמע אל--    כי-תבוא עליו צרה

27:10 י  אם-על-שדי יתענג    יקרא אלוה בכל-עת

 < 
27:11 יא  אורה אתכם ביד-אל    אשר עם-שדי לא אכחד

27:12 יב  הן-אתם כלכם חזיתם    ולמה-זה הבל תהבלו

27:13 יג  זה חלק-אדם רשע עם-אל    ונחלת עריצים משדי יקחו

27:14 יד  אם-ירבו בניו למו-חרב    וצאצאיו לא ישבעו-לחם

27:15 טו  שרידיו במות יקברו    ואלמנתיו לא תבכינה

 < 
27:16 טז  אם-יצבר כעפר כסף    וכחמר יכין מלבוש

27:17 יז  יכין וצדיק ילבש    וכסף נקי יחלק

27:18 יח  בנה כעש ביתו    וכסכה עשה נצר

27:19 יט  עשיר ישכב ולא יאסף    עיניו פקח ואיננו

27:20 כ  תשיגהו כמים בלהות    לילה גנבתו סופה

 < 
27:21 כא  ישאהו קדים וילך    וישערהו ממקמו

27:22 כב  וישלך עליו ולא יחמל    מידו ברוח יברח

27:23 כג  ישפק עלימו כפימו    וישרק עליו ממקמו


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 28  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

28:1 א  כי יש לכסף מוצא    ומקום לזהב יזקו

28:2 ב  ברזל מעפר יקח    ואבן יצוק נחושה

28:3 ג  קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר    אבן אפל וצלמות

28:4 ד  פרץ נחל מעם-גר--הנשכחים מני-רגל    דלו מאנוש נעו

28:5 ה  ארץ--ממנה יצא-לחם    ותחתיה נהפך כמו-אש

 < 
28:6 ו  מקום-ספיר אבניה    ועפרת זהב לו

28:7 ז  נתיב לא-ידעו עיט    ולא שזפתו עין איה

28:8 ח  לא-הדריכוהו בני-שחץ    לא-עדה עליו שחל

28:9 ט  בחלמיש שלח ידו    הפך משרש הרים

28:10 י  בצורות יארים בקע    וכל-יקר ראתה עינו

 < 
28:11 יא  מבכי נהרות חבש    ותעלמה יצא אור

28:12 יב  והחכמה מאין תמצא    ואי זה מקום בינה

28:13 יג  לא-ידע אנוש ערכה    ולא תמצא בארץ החיים

28:14 יד  תהום אמר לא בי-היא    וים אמר אין עמדי

28:15 טו  לא-יתן סגור תחתיה    ולא ישקל כסף מחירה

 < 
28:16 טז  לא-תסלה בכתם אופיר    בשהם יקר וספיר

28:17 יז  לא-יערכנה זהב וזכוכית    ותמורתה כלי-פז

28:18 יח  ראמות וגביש לא יזכר    ומשך חכמה מפנינים

28:19 יט  לא-יערכנה פטדת-כוש    בכתם טהור לא תסלה

28:20 כ  והחכמה מאין תבוא    ואי זה מקום בינה

 < 
28:21 כא  ונעלמה מעיני כל-חי    ומעוף השמים נסתרה

28:22 כב  אבדון ומות אמרו    באזנינו שמענו שמעה

28:23 כג  אלהים הבין דרכה    והוא ידע את-מקומה

28:24 כד  כי-הוא לקצות-הארץ יביט    תחת כל-השמים יראה

28:25 כה  לעשות לרוח משקל    ומים תכן במדה

 < 
28:26 כו  בעשתו למטר חק    ודרך לחזיז קלות

28:27 כז  אז ראה ויספרה    הכינה וגם-חקרה

28:28 כח  ויאמר לאדם--הן יראת אדני היא חכמה    וסור מרע בינה


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 29  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

29:1 א                  ויסף איוב שאת משלו ויאמר

29:2 ב  מי-יתנני כירחי-קדם    כימי אלוה ישמרני

29:3 ג  בהלו נרו עלי ראשי    לאורו אלך חשך

29:4 ד  כאשר הייתי בימי חרפי    בסוד אלוה עלי אהלי

29:5 ה  בעוד שדי עמדי    סביבותי נערי

 < 
29:6 ו  ברחץ הליכי בחמה    וצור יצוק עמדי פלגי-שמן

29:7 ז  בצאתי שער עלי-קרת    ברחוב אכין מושבי

29:8 ח  ראוני נערים ונחבאו    וישישים קמו עמדו

29:9 ט  שרים עצרו במלים    וכף ישימו לפיהם

29:10 י  קול-נגידים נחבאו    ולשונם לחכם דבקה

 < 
29:11 יא  כי אזן שמעה ותאשרני    ועין ראתה ותעידני

29:12 יב  כי-אמלט עני משוע    ויתום ולא-עזר לו

29:13 יג  ברכת אבד עלי תבא    ולב אלמנה ארנן

29:14 יד  צדק לבשתי וילבשני    כמעיל וצניף משפטי

29:15 טו  עינים הייתי לעור    ורגלים לפסח אני

 < 
29:16 טז  אב אנכי לאביונים    ורב לא-ידעתי אחקרהו

29:17 יז  ואשברה מתלעות עול    ומשניו אשליך טרף

29:18 יח  ואמר עם-קני אגוע    וכחול ארבה ימים

29:19 יט  שרשי פתוח אלי-מים    וטל ילין בקצירי

29:20 כ  כבודי חדש עמדי    וקשתי בידי תחליף

 < 
29:21 כא  לי-שמעו ויחלו    וידמו למו עצתי

29:22 כב  אחרי דברי לא ישנו    ועלימו תטף מלתי

29:23 כג  ויחלו כמטר לי    ופיהם פערו למלקוש

29:24 כד  אשחק אלהם לא יאמינו    ואור פני לא יפילון

29:25 כה  אבחר דרכם    ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד    כאשר אבלים ינחם

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 30  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30:1 א  ועתה שחקו עלי--    צעירים ממני לימים אשר-מאסתי אבותם--    לשית עם-כלבי צאני

30:2 ב  גם-כח ידיהם למה לי    עלימו אבד כלח

30:3 ג  בחסר ובכפן גלמוד    הערקים ציה--אמש שואה ומשאה

30:4 ד  הקטפים מלוח עלי-שיח    ושרש רתמים לחמם

30:5 ה  מן-גו יגרשו    יריעו עלימו כגנב

 < 
30:6 ו  בערוץ נחלים לשכן    חרי עפר וכפים

30:7 ז  בין-שיחים ינהקו    תחת חרול יספחו

30:8 ח  בני-נבל גם-בני בלי-שם--    נכאו מן-הארץ

30:9 ט  ועתה נגינתם הייתי    ואהי להם למלה

30:10 י  תעבוני רחקו מני    ומפני לא-חשכו רק

 < 
30:11 יא  כי-יתרו (יתרי) פתח ויענני    ורסן מפני שלחו

30:12 יב  על-ימין פרחח יקומו    רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם

30:13 יג  נתסו נתיבתי    להותי יעילו לא עזר למו

30:14 יד  כפרץ רחב יאתיו    תחת שאה התגלגלו

30:15 טו  ההפך עלי    בלהות תרדף כרוח נדבתי    וכעב עברה ישעתי

 < 
30:16 טז  ועתה--עלי תשתפך נפשי    יאחזוני ימי-עני

30:17 יז  לילה--עצמי נקר מעלי    וערקי לא ישכבון

30:18 יח  ברב-כח יתחפש לבושי    כפי כתנתי יאזרני

30:19 יט  הרני לחמר    ואתמשל כעפר ואפר

30:20 כ  אשוע אליך ולא תענני    עמדתי ותתבנן בי

 < 
30:21 כא  תהפך לאכזר לי    בעצם ידך תשטמני

30:22 כב  תשאני אל-רוח תרכיבני    ותמגגני תשוה (תשיה)

30:23 כג  כי-ידעתי מות תשיבני    ובית מועד לכל-חי

30:24 כד  אך לא-בעי ישלח-יד    אם-בפידו להן שוע

30:25 כה  אם-לא בכיתי לקשה-יום    עגמה נפשי לאביון

 < 
30:26 כו  כי טוב קויתי ויבא רע    ואיחלה לאור ויבא אפל

30:27 כז  מעי רתחו ולא-דמו    קדמני ימי-עני

30:28 כח  קדר הלכתי בלא חמה    קמתי בקהל אשוע

30:29 כט  אח הייתי לתנים    ורע לבנות יענה

30:30 ל  עורי שחר מעלי    ועצמי-חרה מני-חרב

 < 
30:31 לא  ויהי לאבל כנרי    ועגבי לקול בכים


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 31  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

31:1 א  ברית כרתי לעיני    ומה אתבונן על-בתולה

31:2 ב  ומה חלק אלוה ממעל    ונחלת שדי ממרמים

31:3 ג  הלא-איד לעול    ונכר לפעלי און

31:4 ד  הלא-הוא יראה דרכי    וכל-צעדי יספור

31:5 ה  אם-הלכתי עם-שוא    ותחש על-מרמה רגלי

 < 
31:6 ו  ישקלני במאזני-צדק    וידע אלוה תמתי

31:7 ז  אם תטה אשרי    מני הדרך ואחר עיני הלך לבי    ובכפי דבק מאום

31:8 ח  אזרעה ואחר יאכל    וצאצאי ישרשו

31:9 ט  אם-נפתה לבי על-אשה    ועל-פתח רעי ארבתי

31:10 י  תטחן לאחר אשתי    ועליה יכרעון אחרין

 < 
31:11 יא  כי-הוא (היא) זמה    והיא (והוא) עון פלילים

31:12 יב  כי אש היא עד-אבדון תאכל    ובכל-תבואתי תשרש

31:13 יג  אם-אמאס--משפט עבדי ואמתי    ברבם עמדי

31:14 יד  ומה אעשה כי-יקום אל    וכי-יפקד מה אשיבנו

31:15 טו  הלא-בבטן עשני עשהו    ויכננו ברחם אחד

 < 
31:16 טז  אם-אמנע מחפץ דלים    ועיני אלמנה אכלה

31:17 יז  ואכל פתי לבדי    ולא-אכל יתום ממנה

31:18 יח  כי מנעורי גדלני כאב    ומבטן אמי אנחנה

31:19 יט  אם-אראה אובד מבלי לבוש    ואין כסות לאביון

31:20 כ  אם-לא ברכוני חלצו    ומגז כבשי יתחמם

 < 
31:21 כא  אם-הניפותי על-יתום ידי    כי-אראה בשער עזרתי

31:22 כב  כתפי משכמה תפול    ואזרעי מקנה תשבר

31:23 כג  כי פחד אלי איד אל    ומשאתו לא אוכל

31:24 כד  אם-שמתי זהב כסלי    ולכתם אמרתי מבטחי

31:25 כה  אם-אשמח כי-רב חילי    וכי-כביר מצאה ידי

 < 
31:26 כו  אם-אראה אור כי יהל    וירח יקר הלך

31:27 כז  ויפת בסתר לבי    ותשק ידי לפי

31:28 כח  גם-הוא עון פלילי    כי-כחשתי לאל ממעל

31:29 כט  אם-אשמח בפיד משנאי    והתעררתי כי-מצאו רע

31:30 ל  ולא-נתתי לחטא חכי--    לשאל באלה נפשו

 < 
31:31 לא  אם-לא אמרו מתי אהלי    מי-יתן מבשרו לא נשבע

31:32 לב  בחוץ לא-ילין גר    דלתי לארח אפתח

31:33 לג  אם-כסיתי כאדם פשעי--    לטמון בחבי עוני

31:34 לד  כי אערוץ המון רבה--    ובוז-משפחות יחתני ואדם    לא-אצא פתח

31:35 לה  מי יתן-לי שמע לי--    הן-תוי שדי יענני וספר כתב    איש ריבי

 < 
31:36 לו  אם-לא על-שכמי אשאנו    אענדנו עטרות לי

31:37 לז  מספר צעדי אגידנו    כמו-נגיד אקרבנו

31:38 לח  אם-עלי אדמתי תזעק    ויחד תלמיה יבכיון

31:39 לט  אם-כחה אכלתי בלי-כסף    ונפש בעליה הפחתי

31:40 מ  תחת חטה יצא חוח--ותחת-שערה באשה    תמו דברי איוב

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 32  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

32:1 א  וישבתו שלשת האנשים האלה--    מענות את-איוב כי הוא צדיק    בעיניו

32:2 ב  ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי--    ממשפחת-רם באיוב חרה אפו--    על-צדקו נפשו מאלהים

32:3 ג  ובשלשת רעיו    חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה--    וירשיעו את-איוב

32:4 ד  ואליהו--חכה את-איוב בדברים    כי זקנים-המה ממנו לימים

32:5 ה  וירא אליהוא--כי אין מענה בפי שלשת האנשים    ויחר אפו

 < 
32:6 ו  ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי--    ויאמר צעיר אני לימים    ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא    מחות דעי אתכם

32:7 ז  אמרתי ימים ידברו    ורב שנים ידיעו חכמה

32:8 ח  אכן רוח-היא באנוש    ונשמת שדי תבינם

32:9 ט  לא-רבים יחכמו    וזקנים יבינו משפט

32:10 י  לכן אמרתי שמעה-לי    אחוה דעי אף-אני

 < 
32:11 יא  הן הוחלתי לדבריכם--אזין עד-תבונתיכם    עד-תחקרון מלין

32:12 יב  ועדיכם אתבונן    והנה אין לאיוב מוכיח--עונה אמריו מכם

32:13 יג  פן-תאמרו מצאנו חכמה    אל ידפנו לא-איש

32:14 יד  ולא-ערך אלי מלין    ובאמריכם לא אשיבנו

32:15 טו  חתו לא-ענו עוד    העתיקו מהם מלים

 < 
32:16 טז  והוחלתי כי-לא ידברו    כי עמדו לא-ענו עוד

32:17 יז  אענה אף-אני חלקי    אחוה דעי אף-אני

32:18 יח  כי מלתי מלים    הציקתני רוח בטני

32:19 יט  הנה-בטני--כיין לא-יפתח    כאבות חדשים יבקע

32:20 כ  אדברה וירוח-לי    אפתח שפתי ואענה

 < 
32:21 כא  אל-נא אשא פני-איש    ואל-אדם לא אכנה

32:22 כב  כי לא ידעתי אכנה    כמעט ישאני עשני


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 33  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

33:1 א  ואולם--שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה

33:2 ב  הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי

33:3 ג  ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו

33:4 ד  רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני

33:5 ה  אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה

 < 
33:6 ו  הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני

33:7 ז  הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד

33:8 ח  אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע

33:9 ט  זך אני בלי-פשע    חף אנכי ולא עון לי

33:10 י  הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו

 < 
33:11 יא  ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי

33:12 יב  הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש

33:13 יג  מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה

33:14 יד  כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה

33:15 טו  בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב

 < 
33:16 טז  אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם

33:17 יז  להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה

33:18 יח  יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח

33:19 יט  והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן

33:20 כ  וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה

 < 
33:21 כא  יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

33:22 כב  ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים

33:23 כג  אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו

33:24 כד  ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר

33:25 כה  רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו

 < 
33:26 כו  יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה וישב לאנוש    צדקתו

33:27 כז  ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי

33:28 כח  פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה

33:29 כט  הן-כל-אלה יפעל-אל--    פעמים שלוש עם-גבר

33:30 ל  להשיב נפשו מני-שחת--    לאור באור החיים

 < 
33:31 לא  הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר

33:32 לב  אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך

33:33 לג  אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 34  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

34:1 א                  ויען אליהוא ויאמר

34:2 ב  שמעו חכמים מלי    וידעים האזינו לי

34:3 ג  כי-אזן מלין תבחן    וחך יטעם לאכל

34:4 ד  משפט נבחרה-לנו    נדעה בינינו מה-טוב

34:5 ה  כי-אמר איוב צדקתי    ואל הסיר משפטי

 < 
34:6 ו  על-משפטי אכזב    אנוש חצי בלי-פשע

34:7 ז  מי-גבר כאיוב    ישתה-לעג כמים

34:8 ח  וארח לחברה עם-פעלי און    וללכת עם-אנשי-רשע

34:9 ט  כי-אמר לא יסכן-גבר--    ברצתו עם-אלהים

34:10 י  לכן אנשי לבב--    שמעו-לי חללה לאל מרשע    ושדי מעול

 < 
34:11 יא  כי פעל אדם ישלם-לו    וכארח איש ימצאנו

34:12 יב  אף-אמנם אל לא-ירשיע    ושדי לא-יעות משפט

34:13 יג  מי-פקד עליו ארצה    ומי שם תבל כלה

34:14 יד  אם-ישים אליו לבו    רוחו ונשמתו אליו יאסף

34:15 טו  יגוע כל-בשר יחד    ואדם על-עפר ישוב

 < 
34:16 טז  ואם-בינה שמעה-זאת    האזינה לקול מלי

34:17 יז  האף שונא משפט יחבוש    ואם-צדיק כביר תרשיע

34:18 יח  האמר למלך בליעל--    רשע אל-נדיבים

34:19 יט  אשר לא-נשא פני שרים    ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו    כלם

34:20 כ  רגע ימתו--    וחצות לילה יגעשו עם ויעברו    ויסירו אביר לא ביד

 < 
34:21 כא  כי-עיניו על-דרכי-איש    וכל-צעדיו יראה

34:22 כב  אין-חשך ואין צלמות--    להסתר שם פעלי און

34:23 כג  כי לא על-איש ישים עוד--    להלך אל-אל במשפט

34:24 כד  ירע כבירים לא-חקר    ויעמד אחרים תחתם

34:25 כה  לכן--יכיר מעבדיהם    והפך לילה וידכאו

 < 
34:26 כו  תחת-רשעים ספקם--    במקום ראים

34:27 כז  אשר על-כן סרו מאחריו    וכל-דרכיו לא השכילו

34:28 כח  להביא עליו צעקת-דל    וצעקת עניים ישמע

34:29 כט  והוא ישקט ומי ירשע--    ויסתר פנים ומי ישורנו ועל-גוי ועל-אדם    יחד

34:30 ל  ממלך אדם חנף--    ממקשי עם

 < 
34:31 לא  כי-אל-אל האמר נשאתי--    לא אחבל

34:32 לב  בלעדי אחזה אתה הרני    אם-עול פעלתי לא אסיף

34:33 לג  המעמך ישלמנה כי-מאסת--כי-אתה תבחר ולא-אני    ומה-ידעת דבר

34:34 לד  אנשי לבב יאמרו לי    וגבר חכם שמע לי

34:35 לה  איוב לא-בדעת ידבר    ודבריו לא בהשכיל

 < 
34:36 לו  אבי--יבחן איוב עד-נצח    על-תשבת באנשי-און

34:37 לז  כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק    וירב אמריו לאל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 35  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35:1 א                  ויען אליהו ויאמר

35:2 ב  הזאת חשבת למשפט    אמרת צדקי מאל

35:3 ג  כי-תאמר מה-יסכן-לך    מה-אעיל מחטאתי

35:4 ד  אני אשיבך מלין--    ואת-רעיך עמך

35:5 ה  הבט שמים וראה    ושור שחקים גבהו ממך

 < 
35:6 ו  אם-חטאת מה-תפעל-בו    ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

35:7 ז  אם-צדקת מה-תתן-לו    או מה-מידך יקח

35:8 ח  לאיש-כמוך רשעך    ולבן-אדם צדקתך

35:9 ט  מרב עשוקים יזעיקו    ישועו מזרוע רבים

35:10 י  ולא-אמר--איה אלוה עשי    נתן זמרות בלילה

 < 
35:11 יא  מלפנו מבהמות ארץ    ומעוף השמים יחכמנו

35:12 יב  שם יצעקו ולא יענה--    מפני גאון רעים

35:13 יג  אך-שוא לא-ישמע אל    ושדי לא ישורנה

35:14 יד  אף כי-תאמר לא תשורנו    דין לפניו ותחולל לו

35:15 טו  ועתה--כי-אין פקד אפו    ולא-ידע בפש מאד

 < 
35:16 טז  ואיוב הבל יפצה-פיהו    בבלי-דעת מלין יכבר


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 36  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

36:1 א                  ויסף אליהוא ויאמר

36:2 ב  כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים

36:3 ג  אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק

36:4 ד  כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך

36:5 ה  הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב

 < 
36:6 ו  לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן

36:7 ז  לא-יגרע מצדיק    עיניו ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו

36:8 ח  ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני

36:9 ט  ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו

36:10 י  ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון

 < 
36:11 יא  אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

36:12 יב  ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת

36:13 יג  וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם

36:14 יד  תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים

36:15 טו  יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם

 < 
36:16 טז  ואף הסיתך מפי-צר--    רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך    מלא דשן

36:17 יז  ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו

36:18 יח  כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך

36:19 יט  היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח

36:20 כ  אל-תשאף הלילה--    לעלות עמים תחתם

 < 
36:21 כא  השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני

36:22 כב  הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה

36:23 כג  מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה

36:24 כד  זכר כי-תשגיא פעלו--    אשר שררו אנשים

36:25 כה  כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק

 < 
36:26 כו  הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר

36:27 כז  כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו

36:28 כח  אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב

36:29 כט  אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו

36:30 ל  הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה

 < 
36:31 לא  כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר

36:32 לב  על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע

36:33 לג  יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 37  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37:1 א  אף-לזאת יחרד לבי    ויתר ממקומו

37:2 ב  שמעו שמוע ברגז קלו    והגה מפיו יצא

37:3 ג  תחת-כל-השמים ישרהו    ואורו על-כנפות הארץ

37:4 ד  אחריו ישאג-קול--    ירעם בקול גאונו ולא יעקבם    כי-ישמע קולו

37:5 ה  ירעם אל בקולו נפלאות    עשה גדלות ולא נדע

 < 
37:6 ו  כי לשלג יאמר--    הוא-ארץ וגשם מטר    וגשם מטרות עזו

37:7 ז  ביד-כל-אדם יחתום--    לדעת כל-אנשי מעשהו

37:8 ח  ותבוא חיה במו-ארב    ובמעונתיה תשכן

37:9 ט  מן-החדר תבוא סופה    וממזרים קרה

37:10 י  מנשמת-אל יתן-קרח    ורחב מים במוצק

 < 
37:11 יא  אף-ברי יטריח עב    יפיץ ענן אורו

37:12 יב  והוא מסבות מתהפך בתחבולתו    לפעלם כל אשר יצום    על-פני תבל ארצה

37:13 יג  אם-לשבט אם-לארצו--    אם-לחסד ימצאהו

37:14 יד  האזינה זאת איוב    עמד והתבונן נפלאות אל

37:15 טו  התדע בשום-אלוה עליהם    והפיע אור עננו

 < 
37:16 טז  התדע על-מפלשי-עב    מפלאות תמים דעים

37:17 יז  אשר-בגדיך חמים--    בהשקט ארץ מדרום

37:18 יח  תרקיע עמו לשחקים    חזקים כראי מוצק

37:19 יט  הודיענו מה-נאמר לו    לא-נערך מפני-חשך

37:20 כ  היספר-לו כי אדבר    אם-אמר איש כי יבלע

 < 
37:21 כא  ועתה לא ראו אור--    בהיר הוא בשחקים ורוח עברה    ותטהרם

37:22 כב  מצפון זהב יאתה    על-אלוה נורא הוד

37:23 כג  שדי לא-מצאנהו שגיא-כח    ומשפט ורב-צדקה לא יענה

37:24 כד  לכן יראוהו אנשים    לא-יראה כל-חכמי-לב


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 38  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

38:1 א  ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה)    ויאמר

38:2 ב  מי זה מחשיך עצה במלין--    בלי-דעת

38:3 ג  אזר-נא כגבר חלציך    ואשאלך והודיעני

38:4 ד  איפה היית ביסדי-ארץ    הגד אם-ידעת בינה

38:5 ה  מי-שם ממדיה כי תדע    או מי-נטה עליה קו

 < 
38:6 ו  על-מה אדניה הטבעו    או מי-ירה אבן פנתה

38:7 ז  ברן-יחד כוכבי בקר    ויריעו כל-בני אלהים

38:8 ח  ויסך בדלתים ים    בגיחו מרחם יצא

38:9 ט  בשומי ענן לבשו    וערפל חתלתו

38:10 י  ואשבר עליו חקי    ואשים בריח ודלתים

 < 
38:11 יא  ואמר--עד-פה תבוא ולא תסיף    ופא-ישית בגאון גליך

38:12 יב  המימיך צוית בקר    ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו

38:13 יג  לאחז בכנפות הארץ    וינערו רשעים ממנה

38:14 יד  תתהפך כחמר חותם    ויתיצבו כמו לבוש

38:15 טו  וימנע מרשעים אורם    וזרוע רמה תשבר

 < 
38:16 טז  הבאת עד-נבכי-ים    ובחקר תהום התהלכת

38:17 יז  הנגלו לך שערי-מות    ושערי צלמות תראה

38:18 יח  התבננת עד-רחבי-ארץ    הגד אם-ידעת כלה

38:19 יט  אי-זה הדרך ישכן-אור    וחשך אי-זה מקמו

38:20 כ  כי תקחנו אל-גבולו    וכי-תבין נתיבות ביתו

 < 
38:21 כא  ידעת כי-אז תולד    ומספר ימיך רבים

38:22 כב  הבאת אל-אצרות שלג    ואוצרות ברד תראה

38:23 כג  אשר-חשכתי לעת-צר    ליום קרב ומלחמה

38:24 כד  אי-זה הדרך יחלק אור    יפץ קדים עלי-ארץ

38:25 כה  מי-פלג לשטף תעלה    ודרך לחזיז קלות

 < 
38:26 כו  להמטיר על-ארץ לא-איש--    מדבר לא-אדם בו

38:27 כז  להשביע שאה ומשאה    ולהצמיח מצא דשא

38:28 כח  היש-למטר אב    או מי-הוליד אגלי-טל

38:29 כט  מבטן מי יצא הקרח    וכפר שמים מי ילדו

38:30 ל  כאבן מים יתחבאו    ופני תהום יתלכדו

 < 
38:31 לא  התקשר מעדנות כימה    או-משכות כסיל תפתח

38:32 לב  התציא מזרות בעתו    ועיש על-בניה תנחם

38:33 לג  הידעת חקות שמים    אם-תשים משטרו בארץ

38:34 לד  התרים לעב קולך    ושפעת-מים תכסך

38:35 לה  התשלח ברקים וילכו    ויאמרו לך הננו

 < 
38:36 לו  מי-שת בטחות חכמה    או מי-נתן לשכוי בינה

38:37 לז  מי-יספר שחקים בחכמה    ונבלי שמים מי ישכיב

38:38 לח  בצקת עפר למוצק    ורגבים ידבקו

38:39 לט  התצוד ללביא טרף    וחית כפירים תמלא

38:40 מ  כי-ישחו במעונות    ישבו בסכה למו-ארב

 < 
38:41 מא  מי יכין לערב    צידו כי-ילדו אל-אל ישועו    יתעו לבלי-אכל


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 39  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

39:1 א  הידעת--עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר

39:2 ב  תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה

39:3 ג  תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה

39:4 ד  יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו

39:5 ה  מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח

 < 
39:6 ו  אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה

39:7 ז  ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע

39:8 ח  יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש

39:9 ט  היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך

39:10 י  התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך

 < 
39:11 יא  התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך

39:12 יב  התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף

39:13 יג  כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה

39:14 יד  כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם

39:15 טו  ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה

 < 
39:16 טז  הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד

39:17 יז  כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה

39:18 יח  כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

39:19 יט  התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה

39:20 כ  התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה

 < 
39:21 כא  יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק

39:22 כב  ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב

39:23 כג  עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון

39:24 כד  ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר

39:25 כה  בדי שפר יאמר האח--    ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים    ותרועה

 < 
39:26 כו  המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן

39:27 כז  אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו

39:28 כח  סלע ישכן ויתלנן--    על שן-סלע ומצודה

39:29 כט  משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו

39:30 ל  ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא

 < 

* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 40  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

40:1 א                  ויען יהוה את-איוב ויאמר

40:2 ב  הרב עם-שדי יסור    מוכיח אלוה יעננה

40:3 ג                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

40:4 ד  הן קלתי מה אשיבך    ידי שמתי למו-פי

40:5 ה  אחת דברתי ולא אענה    ושתים ולא אוסיף

 < 
40:6 ו  ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)    ויאמר

40:7 ז  אזר-נא כגבר חלציך    אשאלך והודיעני

40:8 ח  האף תפר משפטי    תרשיעני למען תצדק

40:9 ט  ואם-זרוע כאל לך    ובקול כמהו תרעם

40:10 י  עדה נא גאון וגבה    והוד והדר תלבש

 < 
40:11 יא  הפץ עברות אפך    וראה כל-גאה והשפילהו

40:12 יב  ראה כל-גאה הכניעהו    והדך רשעים תחתם

40:13 יג  טמנם בעפר יחד    פניהם חבש בטמון

40:14 יד  וגם-אני אודך    כי-תושע לך ימינך

40:15 טו  הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל

 < 
40:16 טז  הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו

40:17 יז  יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו

40:18 יח  עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל

40:19 יט  הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו

40:20 כ  כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם

 < 
40:21 כא  תחת-צאלים ישכב--    בסתר קנה ובצה

40:22 כב  יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל

40:23 כג  הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

40:24 כד  בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף

40:25 כה  תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו

 < 
40:26 כו  התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו

40:27 כז  הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות

40:28 כח  היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם

40:29 כט  התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך

40:30 ל  יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים

 < 
40:31 לא  התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו

40:32 לב  שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 41  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

41:1 א  הן-תחלתו נכזבה    הגם אל-מראיו יטל

41:2 ב  לא-אכזר כי יעורנו    ומי הוא לפני יתיצב

41:3 ג  מי הקדימני ואשלם    תחת כל-השמים לי-הוא

41:4 ד  לא- (לו-) אחריש בדיו    ודבר-גבורות וחין ערכו

41:5 ה  מי-גלה פני לבושו    בכפל רסנו מי יבוא

 < 
41:6 ו  דלתי פניו מי פתח    סביבות שניו אימה

41:7 ז  גאוה אפיקי מגנים    סגור חותם צר

41:8 ח  אחד באחד יגשו    ורוח לא-יבא ביניהם

41:9 ט  איש-באחיהו ידבקו    יתלכדו ולא יתפרדו

41:10 י  עטישתיו תהל אור    ועיניו כעפעפי-שחר

 < 
41:11 יא  מפיו לפידים יהלכו    כידודי אש יתמלטו

41:12 יב  מנחיריו יצא עשן--    כדוד נפוח ואגמן

41:13 יג  נפשו גחלים תלהט    ולהב מפיו יצא

41:14 יד  בצוארו ילין עז    ולפניו תדוץ דאבה

41:15 טו  מפלי בשרו דבקו    יצוק עליו בל-ימוט

 < 
41:16 טז  לבו יצוק כמו-אבן    ויצוק כפלח תחתית

41:17 יז  משתו יגורו אלים    משברים יתחטאו

41:18 יח  משיגהו חרב בלי תקום    חנית מסע ושריה

41:19 יט  יחשב לתבן ברזל    לעץ רקבון נחושה

41:20 כ  לא-יבריחנו בן-קשת    לקש נהפכו-לו אבני-קלע

 < 
41:21 כא  כקש נחשבו תותח    וישחק לרעש כידון

41:22 כב  תחתיו חדודי חרש    ירפד חרוץ עלי-טיט

41:23 כג  ירתיח כסיר מצולה    ים ישים כמרקחה

41:24 כד  אחריו יאיר נתיב    יחשב תהום לשיבה

41:25 כה  אין-על-עפר משלו    העשו לבלי-חת

 < 
41:26 כו  את-כל-גבה יראה    הוא מלך על-כל-בני-שחץ

41:27

41:28

41:29

41:30

 < 
41:31

41:32

41:33

41:34


* ----------------------------------------

אִיּוֹב פרק 42  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42:1 א                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

42:2 ב  ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה

42:3 ג  מי זה מעלים עצה--    בלי-דעת לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע

42:4 ד  שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני

42:5 ה  לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך

 < 
42:6

42:7

42:8

42:9

42:10

 < 
42:11

42:12

42:13

42:14

42:15

 < 
42:16

42:17

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Job

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)