A         A         A         A

030 עָמוֹס - Amos

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9

* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1:1 א דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע  אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל--שנתים לפני הרעש

1:2 ב ויאמר--יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל  {פ}

1:3 ג כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו  על דושם בחרצות הברזל את הגלעד

1:4 ד ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד

1:5 ה ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה  {פ}

 < 
1:6 ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו  על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום

1:7 ז ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה

1:8 ח והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים--אמר אדני יהוה  {פ}

1:9 ט כה אמר יהוה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו  על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים

1:10 י ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנותיה  {פ}

 < 
1:11 יא כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו  על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח

1:12 יב ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה  {פ}

1:13 יג כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו  על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם

1:14 יד והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה

1:15 טו והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה  {פ}

 < 

* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2:1 א כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו  על שרפו עצמות מלך אדום לשיד

2:2 ב ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר

2:3 ג והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה  {פ}

2:4 ד כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו  על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם

2:5 ה ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם  {פ}

 < 
2:6 ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו  על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים

2:7 ז השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי

2:8 ח ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם

2:9 ט ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת

2:10 י ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי

 < 
2:11 יא ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה

2:12 יב ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו

2:13 יג הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר

2:14 יד ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו

2:15 טו ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו

 < 
2:16 טז ואמיץ לבו בגבורים--ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה  {פ}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3:1 א שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם--בני ישראל  על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר

3:2 ב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם

3:3 ג הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו

3:4 ד הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד

3:5 ה התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד

 < 
3:6 ו אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה

3:7 ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

3:8 ח אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

3:9 ט השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה

3:10 י ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם  {פ}

 < 
3:11 יא לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך

3:12 יב כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן--כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש

3:13 יג שמעו והעידו בבית יעקב--נאם אדני יהוה אלהי הצבאות

3:14 יד כי ביום פקדי פשעי ישראל--עליו  ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ

3:15 טו והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים--נאם יהוה  {ס}

 < 

* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4:1 א שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה

4:2 ב נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה

4:3 ג ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם יהוה

4:4 ד באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם

4:5 ה וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו  כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה

 < 
4:6 ו וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שבתם עדי נאם יהוה

4:7 ז וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש

4:8 ח ונעו שתים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים--ולא ישבעו ולא שבתם עדי נאם יהוה

4:9 ט הכיתי אתכם בשדפון ובירקון--הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדי נאם יהוה  {ס}

4:10 י שלחתי בכם דבר בדרך מצרים--הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא שבתם עדי נאם יהוה

 < 
4:11 יא הפכתי בכם כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה ולא שבתם עדי נאם יהוה

4:12 יב לכן כה אעשה לך ישראל  עקב כי זאת אעשה לך הכון לקראת אלהיך ישראל

4:13 יג כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ--יהוה אלהי צבאות שמו  {פ}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5:1 א שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה--בית ישראל

5:2 ב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה

5:3 ג כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל

5:4 ד כי כה אמר יהוה לבית ישראל  דרשוני וחיו

5:5 ה ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו  כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון

 < 
5:6 ו דרשו את יהוה וחיו  פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל

5:7 ז ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו

5:8 ח עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ--יהוה שמו

5:9 ט המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא

5:10 י שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו

 < 
5:11 יא לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו--בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם

5:12 יב כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו

5:13 יג לכן המשכיל בעת ההיא--ידם  כי עת רעה היא

5:14 יד דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם--כאשר אמרתם

5:15 טו שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות--שארית יוסף  {ס}

 < 
5:16 טז לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי

5:17 יז ובכל כרמים מספד  כי אעבר בקרבך אמר יהוה  {פ}

5:18 יח הוי המתאוים את יום יהוה  למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור

5:19 יט כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית--וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש

5:20 כ הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו

 < 
5:21 כא שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם

5:22 כב כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט

5:23 כג הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע

5:24 כד ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן

5:25 כה הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה--בית ישראל

 < 
5:26 כו ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם--כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם

5:27 כז והגליתי אתכם מהלאה לדמשק  אמר יהוה אלהי צבאות שמו  {פ}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6:1 א הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל

6:2 ב עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה--אם רב גבולם מגבלכם

6:3 ג המנדים ליום רע ותגשון שבת חמס

6:4 ד השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק

6:5 ה הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר

 < 
6:6 ו השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף

6:7 ז לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים

6:8 ח נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה

6:9 ט והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד--ומתו

6:10 י ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה  {ס}

 < 
6:11 יא כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים

6:12 יב הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים  כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה

6:13 יג השמחים ללא דבר  האמרים--הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים

6:14 יד כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם יהוה אלהי הצבאות--גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה  {פ}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7:1 א כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש--אחר גזי המלך

7:2 ב והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב  כי קטן הוא

7:3 ג נחם יהוה על זאת  לא תהיה אמר יהוה

7:4 ד כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק

7:5 ה ואמר אדני יהוה חדל נא--מי יקום יעקב  כי קטן הוא

 < 
7:6 ו נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה  {פ}

7:7 ז כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך

7:8 ח ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל--לא אוסיף עוד עבור לו

7:9 ט ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב  {ס}

7:10 י וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר  קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל--לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו

 < 
7:11 יא כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל--גלה יגלה מעל אדמתו  {ס}

7:12 יב ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא

7:13 יג ובית אל לא תוסיף עוד להנבא  כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא

7:14 יד ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי  כי בוקר אנכי ובולס שקמים

7:15 טו ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל

 < 
7:16 טז ועתה שמע דבר יהוה  אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק

7:17 יז לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו  {פ}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 8  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8:1 א כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ

8:2 ב ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל--לא אוסיף עוד עבור לו

8:3 ג והילילו שירות היכל ביום ההוא--נאם אדני יהוה  רב הפגר בכל מקום השליך הס  {פ}

8:4 ד שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי (עניי) ארץ

8:5 ה לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר--להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה

 < 
8:6 ו לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר

8:7 ז נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם

8:8 ח העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה (ונשקעה) כיאור מצרים  {פ}

8:9 ט והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור

8:10 י והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר  {פ}

 < 
8:11 יא הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ  לא רעב ללחם ולא צמא למים--כי אם לשמע את דברי יהוה

8:12 יב ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו

8:13 יג ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים--בצמא

8:14 יד הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד  {ס}


* ----------------------------------------

עָמוֹס פרק 9  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9:1 א ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג  לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט

9:2 ב אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים--משם אורידם

9:3 ג ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים--משם אצוה את הנחש ונשכם

9:4 ד ואם ילכו בשבי לפני איביהם משם אצוה את החרב והרגתם ושמתי עיני עליהם לרעה ולא לטובה

9:5 ה ואדני יהוה הצבאות הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל יושבי בה ועלתה כיאר כלה ושקעה כיאר מצרים

 < 
9:6 ו הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ--יהוה שמו

9:7 ז הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם יהוה  הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר

9:8 ח הנה עיני אדני יהוה בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה  אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב--נאם יהוה

9:9 ט כי הנה אנכי מצוה והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ

9:10 י בחרב ימותו כל חטאי עמי  האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו--הרעה

 < 
9:11 יא ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם

9:12 יב למען יירשו את שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם  נאם יהוה עשה זאת  {פ}

9:13 יג הנה ימים באים נאם יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה

9:14 יד ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם

9:15 טו ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם--אמר יהוה אלהיך  {ש}

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Amos

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)