A         A         A         A

031 עֹבַדְיָה - Obadiah

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1

* ----------------------------------------

עֹבַדְיָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1:1 א חזון עבדיה  כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח--קומו ונקומה עליה למלחמה

1:2 ב הנה קטן נתתיך בגוים  בזוי אתה מאד

1:3 ג זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ

1:4 ד אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך--משם אורידך נאם יהוה

1:5 ה אם גנבים באו לך אם שודדי לילה--איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות

 < 
1:6 ו איך נחפשו עשו נבעו מצפניו

1:7 ז עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך--השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך--אין תבונה בו

1:8 ח הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו

1:9 ט וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל

1:10 י מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם

 < 
1:11 יא ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל--גם אתה כאחד מהם

1:12 יב ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה

1:13 יג אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו

1:14 יד ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה

1:15 טו כי קרוב יום יהוה על כל הגוים  כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך

 < 
1:16 טז כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו

1:17 יז ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם

1:18 יח והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר

1:19 יט וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד

1:20 כ וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד--ירשו את ערי הנגב

 < 
1:21 כא ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה  {ש}

* ----------------------------------------

הסוף  < 
Obadiah

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)