A         A         A         A

033 מִיכָה - Micah

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3 4 5 6 7

* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה--אשר חזה על שמרון וירושלם

1:2 ב שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו

1:3 ג כי הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על במותי (במתי) ארץ

1:4 ד ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד

1:5 ה בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם

 < 
1:6 ו ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה

1:7 ז וכל פסיליה יכתו וכל אתנניה ישרפו באש וכל עצביה אשים שממה  כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן זונה ישובו

1:8 ח על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל (שולל) וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה

1:9 ט כי אנושה מכותיה  כי באה עד יהודה--נגע עד שער עמי עד ירושלם

1:10 י בגת אל תגידו--בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי (התפלשי)

 < 
1:11 יא עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן--מספד בית האצל יקח מכם עמדתו

1:12 יב כי חלה לטוב יושבת מרות  כי ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם

1:13 יג רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל

1:14 יד לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל

1:15 טו עד הירש אבי לך יושבת מרשה  עד עדלם יבוא כבוד ישראל

 < 
1:16 טז קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך  {ס}


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2:1 א הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם

2:2 ב וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו  {פ}

2:3 ג לכן כה אמר יהוה הנני חשב על המשפחה הזאת רעה  אשר לא תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה--כי עת רעה היא

2:4 ד ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו--חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק

2:5 ה לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה

 < 
2:6 ו אל תטפו יטיפון לא יטפו לאלה לא יסג כלמות

2:7 ז האמור בית יעקב הקצר רוח יהוה--אם אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הלך

2:8 ח ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה

2:9 ט נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם

2:10 י קומו ולכו כי לא זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ

 < 
2:11 יא לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה

2:12 יב אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל--יחד אשימנו כצאן בצרה  כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם

2:13 יג עלה הפרץ לפניהם--פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם  {פ}


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3:1 א ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל  הלוא לכם לדעת את המשפט

3:2 ב שנאי טוב ואהבי רעה (רע) גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם

3:3 ג ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

3:4 ד אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם  {פ}

3:5 ה כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי--הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה

 < 
3:6 ו לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום

3:7 ז ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם  כי אין מענה אלהים

3:8 ח ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה--להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו  {ס}

3:9 ט שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל--המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו

3:10 י בנה ציון בדמים וירושלם בעולה

 < 
3:11 יא ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה

3:12 יב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער  {פ}


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 4  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4:1 א והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים

4:2 ב והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו  כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם

4:3 ג ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות--לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה

4:4 ד וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו--ואין מחריד  כי פי יהוה צבאות דבר

4:5 ה כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם יהוה אלהינו--לעולם ועד  {פ}

 < 
4:6 ו ביום ההוא נאם יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי

4:7 ז ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם  {פ}

4:8 ח ואתה מגדל עדר עפל בת ציון--עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם

4:9 ט עתה למה תריעי רע המלך אין בך אם יועצך אבד--כי החזיקך חיל כיולדה

4:10 י חולי וגחי בת ציון כיולדה  כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי--שם יגאלך יהוה מכף איביך

 < 
4:11 יא ועתה נאספו עליך גוים רבים--האמרים תחנף ותחז בציון עינינו

4:12 יב והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו  כי קבצם כעמיר גרנה

4:13 יג קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל הארץ

4:14 יד עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל  {ס}


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 5  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5:1 א ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה--ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם

5:2 ב לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל

5:3 ג ועמד ורעה בעז יהוה--בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ

5:4 ד והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם

5:5 ה ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור--כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו  {פ}

 < 
5:6 ו והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב--אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם  {פ}

5:7 ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן--אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

5:8 ח תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו

5:9 ט והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך

5:10 י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך

 < 
5:11 יא והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך

5:12 יב והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך

5:13 יג ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך

5:14 יד ועשיתי באף ובחמה נקם--את הגוים  אשר לא שמעו  {פ}

5:15

 < 

* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 6  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6:1 א שמעו נא את אשר יהוה אמר  קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך

6:2 ב שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ  כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח

6:3 ג עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך  ענה בי

6:4 ד כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים

6:5 ה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור--מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה

 < 
6:6 ו במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

6:7 ז הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

6:8 ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

6:9 ט קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה

6:10 י עוד האש בית רשע--אצרות רשע ואיפת רזון זעומה

 < 
6:11 יא האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה

6:12 יב אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם

6:13 יג וגם אני החליתי הכותך--השמם על חטאתך

6:14 יד אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן

6:15 טו אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין

 < 
6:16 טז וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם--למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו  {פ}


* ----------------------------------------

מִיכָה פרק 7  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7:1 א אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר  אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

7:2 ב אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין  כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם

7:3 ג על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא--ויעבתוה

7:4 ד טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם

7:5 ה אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך

 < 
7:6 ו כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה  איבי איש אנשי ביתו

7:7 ז ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי  ישמעני אלהי

7:8 ח אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי  כי אשב בחשך יהוה אור לי  {פ}

7:9 ט זעף יהוה אשא כי חטאתי לו  עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי--יוציאני לאור אראה בצדקתו

7:10 י ותרא איבתי ותכסה בושה--האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות

 < 
7:11 יא יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק

7:12 יב יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר

7:13 יג והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם  {פ}

7:14 יד רעה עמך בשבטך צאן נחלתך--שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם

7:15 טו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

 < 
7:16 טז יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה

7:17 יז ילחכו עפר כנחש--כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך

7:18 יח מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו  לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא

7:19 יט ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם

7:20 כ תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם  {ש}

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Micah

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)