A         A         A         A

036 צְפַנְיָה - Zephaniah

כתבי קודש - כֶּתֶר אֲרָם צוֹבָא - (HAC)
 <  1 2 3

* ----------------------------------------

צְפַנְיָה פרק 1  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1:1 א דבר יהוה אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה--בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה

1:2 ב אסף אסף כל מעל פני האדמה--נאם יהוה

1:3 ג אסף אדם ובהמה אסף עוף השמים ודגי הים והמכשלות את הרשעים והכרתי את האדם מעל פני האדמה--נאם יהוה

1:4 ד ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלם והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל--את שם הכמרים עם הכהנים

1:5 ה ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם

 < 
1:6 ו ואת הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא בקשו את יהוה ולא דרשהו

1:7 ז הס מפני אדני יהוה  כי קרוב יום יהוה כי הכין יהוה זבח הקדיש קראיו

1:8 ח והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על השרים ועל בני המלך--ועל כל הלבשים מלבוש נכרי

1:9 ט ופקדתי על כל הדולג על המפתן--ביום ההוא  הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה

1:10 י והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות

 < 
1:11 יא הילילו ישבי המכתש  כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף  {ס}

1:12 יב והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע

1:13 יג והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את יינם

1:14 יד קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור

1:15 טו יום עברה היום ההוא  יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל

 < 
1:16 טז יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות

1:17 יז והצרתי לאדם והלכו כעורים--כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים

1:18 יח גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ  כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ  {ס}


* ----------------------------------------

צְפַנְיָה פרק 2  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2:1 א התקוששו וקושו--הגוי לא נכסף

2:2 ב בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יהוה--בטרם לא יבוא עליכם יום אף יהוה

2:3 ג בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה--אולי תסתרו ביום אף יהוה

2:4 ד כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה אשדוד בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר  {ס}

2:5 ה הוי ישבי חבל הים--גוי כרתים דבר יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב

 < 
2:6 ו והיתה חבל הים נות כרת רעים--וגדרות צאן

2:7 ז והיה חבל לשארית בית יהודה--עליהם ירעון  בבתי אשקלון בערב ירבצון--כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב שבותם (שביתם)

2:8 ח שמעתי חרפת מואב וגדפי בני עמון--אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם

2:9 ט לכן חי אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום

2:10 י זאת להם תחת גאונם  כי חרפו ויגדלו על עם יהוה צבאות

 < 
2:11 יא נורא יהוה עליהם כי רזה את כל אלהי הארץ וישתחוו לו איש ממקומו כל איי הגוים

2:12 יב גם אתם כושים חללי חרבי המה

2:13 יג ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וישם את נינוה לשממה ציה כמדבר

2:14 יד ורבצו בתוכה עדרים כל חיתו גוי--גם קאת גם קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה

2:15 טו זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה מרבץ לחיה--כל עובר עליה ישרק יניע ידו  {פ}

 < 

* ----------------------------------------

צְפַנְיָה פרק 3  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3:1 א הוי מראה ונגאלה--העיר היונה

3:2 ב לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה

3:3 ג שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר

3:4 ד נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה

3:5 ה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת

 < 
3:6 ו הכרתי גוים נשמו פנותם--החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב

3:7 ז אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם

3:8 ח לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד  כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי--כי באש קנאתי תאכל כל הארץ

3:9 ט כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד

3:10 י מעבר לנהרי כוש--עתרי בת פוצי יובלון מנחתי

 < 
3:11 יא ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי  כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי

3:12 יב והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה

3:13 יג שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית  כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד  {פ}

3:14 יד רני בת ציון--הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם

3:15 טו הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד  {פ}

 < 
3:16 טז ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי  ציון אל ירפו ידיך

3:17 יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

3:18 יח נוגי ממועד אספתי ממך היו--משאת עליה חרפה

3:19 יט הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם

3:20 כ בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם  כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה  {ש}

 < 
* ----------------------------------------

הסוף  < 
Zephaniah

Bible - Hebrew Aleppo Codex (HAC)